Nyt fra DLO - Normeringsaftale svigter børn i selvejende og privatejede daginstitutioner

Tirsdag d. 18. februar 2020

Den 17. februar indgik Regeringen en aftale om udmøntning af de 500 mio kr til minimumsnormeringer for 2020. Aftalen svigter de mange børn, der går i en selvejende privat eller privatejet daginstitution.

 

Aftalen undtager nemlig eksplicit børnene i de små 600 daginstitutioner, der er godkendt til privat drift.  De institutioner er ofte drevet af pædagogiske ildsjæle for at bevare små dagtilbud i nærmiljøet i mindre landsbyer, hvor den kommunale institution er lukket. De giver forældrene mulighed for kortere transporttid og børnene et mindre og tryggere hverdagsmiljø de steder i Danmark, hvor forældrene har lang transporttid og børnene derved lange dage i daginstitutionen.

 

Nogle af de private daginstitutioner er tilknyttet selvejende friskoler. Andre er Rudolf Steiner institutioner eller små skov-institutioner, eller er drevet af en lokal forældrekreds.

 

Daginstitutionerne får tildelt et tilskud pr. barn og tilskuddet har hidtil været det samme, uanset om der er tale om en kommunale, en selvejende eller en privat daginstitution. Tilskuddets størrelse er direkte forudsætning for ansættelse af nok personale. Den nye aftale betyder derfor, at børn i de små selvejende og private daginstitutioner gives ringere betingelser for at sikre ordentlige normeringer for børnene. Eneste mulighed for de private daginstitutioner til at sikre ordentlige normeringer uden tildelte midler vil derfor være at hæve forældrebetalingen.

 

Regeringen har med andre ord med aftalen skabt grobund for, at børn i forskellige daginstitutioner stilles ulige. Der kan nu risikeres at blive en reel forskel på ressourcestærke forældre, der kan sætte deres børn i privat institution og forældre med mindre indkomst får færre muligheder for valg af daginstitutioner til deres børn.

 

Idéen med at undtage børnene i de private daginstitutioner har dog slet ikke været nødvendig. De private daginstitutioner er underlagt samme tilsyn som alle andre daginstitutioner. I aftalen er et krav til de kommunale institutioner om at fremvise et revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterer brug af ekstra midler til opnormering af personale. Samme krav kunne uden videre stilles til private daginstitutioner.

 

Aftalen er også skæv i forhold til, at skatteydende forældre over hele landet lægger børn til en fordelingsnøgle, men kun børnene i kommunale institutioner får glæde af bedre normeringer. Efter aftalen skal kommunernes samlede børnetal nemlig danne grundlag for tildeling af midler, hvilket giver en skævvridning mellem kommuner med mange eller få af den type daginstitutioner. Kommuner med mange privatinstitutioner vil da få mulighed for at opnormere forholdsmæssigt meget mere i de kommunale institutioner. Kommuner med få private daginstitutioner vil blive stillet ringere.

 

Formålet med aftalen har været at stække de privatejede daginstitutioner. Men lang de fleste af de private daginstitutioner er selvejende non-profit konstruktioner. Kun små 10% af daginstitutionerne godkendt som ”private leverandører af dagtilbud” er privatejede. De privatejede daginstitutioner generer i øvrigt sjældent nævneværdig profit, da daginstitutionsområdet simpelthen ikke et profitabelt forretningsområde i Danmark.

 

Baggrund:

Aftalen kan læses her

 

For mere info kontakt:

Sekretariatschef Tanja Krabbe: 9339 9065

Eller landsformand Peter Grevsen: 40600464