Dagtilbudsloven

 

 

Den 1. Juli trådte nye ændringer i dagtilbudsloven i kraft. Ændringerne indfører blandt andet den styrkede pædagogiske læreplan og en række ændringer, så som skal skabe mere fleksibilitet og større valgfrihed for forældrene. Læs mere i DLOs notat og høringssvar om ændringerne. 

 

Lovforslaget er en gennemførelse af en stor del af de tiltag, der blev iværksat som følge af aftalen om Stærke Dagtilbud. Regeringen indgik den 9. juni 2017 en aftale med Socialdemokraterne, Radikale og Dansk Folkeparti om nye tiltag på dagtilbudsloven. Forinden havde DLO været i tætte konsultationer om forslag, der skal forbedre vilkårene for dagtilbudene, øge mangfoldigheden og styrke forældrenes frie valg.

 

Her kan du læse aftalen Stærke Dagtilbud.
 

Her kan du læse DLOs høringssvar til lovforslaget.

 

 

__________________________________________________________

 

Nedenfor kan du læse om nogle af de seneste års større lovændringer og politiske initiativer. 

 

Ny dagtilbudslov
Folketinget vedtog den 24/5-07 den ny dagtilbudslov, der tråret i kraft den 1/8-2007. Download: Dagtilbudsloven som vedtaget (pdf - 91 kb)
Download: Familieministeriets følgebrev (pdf - 539 kb)

I forlængelse af Dagtilbudsloven har ministeriet udsendt en ny bekendtgørelse om Bekendtgørelse om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. (også kaldet Dagtilbudsbekendtgørelsen).

Den 12/4-07 havde DLO fortræde for Folketingets socialudvalg, i anledning af lovforslaget til Dagtilbudslov. Download DLOs talepapir (doc - 109 kb) fra dette foretræde.


Fra familie- og forbrugerministeriet havde DLO i december måned et udkast til en dagtilbudslov til høring. Der var tale om et udkast til en helt ny lov, hvor alle paragraffer vedr. dagtilbud pilles ud af serviceloven og samles i en ny og "moderniseret" dagtilbudslov. Der var indholdsmæssigt ikke meget nyt i loven.


Download og læs Udkast til lovforslag (pdf - 496 kb)

Download og læs Ministeriets høringsbrev (pdf - 25 kb)
Download og læs DLOs høringssvar (doc - 101 kb)

Det endelige lovforslag indebar ikke store ændringer i forhold til udkastet som da det blev sendt i høring. Dog konstaterede DLO med tilfredshed at forældrebestyrelser, i henhold det endelige forslag, fortsat vil ha´ en indstillingsret i forhold til ansættelse af pædagoger og pædagogmedhjælpere. I udkastet var indstillingsretten begrænset til kun at gælde lederstillinger. Det påpegede DLO i sit høringssvar.

Regeringens Kvalitetsreform

Anders Fogh Rasmussen har som formand for regeringens ministerudvalg nedsat i anledning af den planlagte "kvalitetsreform" inviteret DLOs daværende formand Eigil Mørck til at deltage i et af fem temamøder. DLO varr således inviteret til at bidrage - såvel på temamøde som i et skriftligt oplæg - med vore synspunkter på udfordringerne i forhold til frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar.
DLO fokuserede på de selvejende daginstitutioners mulighed for agere og bidrage til variation, valgmuligheder og inddragelse af civilsamfundet gennem brugerinddragelse og personligt ansvar.


Undersøgelse af de selvejende og private daginstitutioners rammebetingelser
Der blev i foråret 2007 indgået et politisk forlig om at bruge 1,6 millioner krover på en ministerielt initieret undersøgelse af de selvejende daginstitutioners rammebetingelser. Udbudsmateriale vedr. undersøgelse m.m. kan findes via www.minff.dk

Ministeriet haved i juni måned valgt leverandør til gennemførelse af undersøgelsen, men DLO var betænkelig ved dette valg. Læs DLOs betænkeligheder i et brev til minister Carina Christensen: Download det her (doc - 94 kb)


Lovforslag om børns miljø i dagtilbudFamilieministeriet udsendte i februar 2006 et udkast til lovforslag om børns miljø i dagtilbud til høring. Forslaget rummede ingen minimumskrav og standarder for det fysiske miljø. Forslaget handlede primært om, at dagtilbud skal udarbejde miljøvurderinger vedr. børnenes forhold - svarende til de APVer som skal udarbejdes på alle voksen-arbejdspladser.
Læs udkastet til lovforslag her (doc - 74 kb)

Læs DLOs kritiske høringssvar (doc - 86 kb)

Læs den vedtagne lov (pdf - 27 kb), vedtaget af Folketinget den 30/5-06.
Institutioner kan - jfr. dagtilbudsloven - søge råd og vejledning om Børnemiljøvurderinger hos Dansk Center for Undervisningsmiljø www.dcum.dk