FAQ for PPO'er

Nedenfor finder du et udpluk af svar, oplysning og gode råd fra vores konsulentrådgivning.

  

Er der spørgsmål du som privat pasningsordning og medlem af DLO mangler svar på, kan du kontakte os på tlf. 70275520 hverdage mellem 09.00-14.00 eller på mail

 

 

Optjening af ferie og afspadsering 

  

Da de fleste private pasningsordninger er selvstændige erhvervsdrivende og ikke ansatte lønmodtagere, eksisterer begrebet afspadsering ikke. Det gør det kun for de få, der er ansat af forældre, altså hvor forældrene er arbejdsgivere, eller for de også ganske få, der er ansat af en ejer af storordning – dvs. i begge tilfælde som almindelige lønarbejdere uden dagplejefradrag.

 

Når de kommunale dagplejere optjener afspadsering, er det typisk fordi det er obligatorisk for de kommunale dagplejere at deltage i et årligt antal aftenmøder. Møderne foregår uden for deres normale åbningstid, og indgår derfor i deres lokale arbejdstidsaftale.

 

Driftstilskuddet til private pasningsordninger er beregnet ud fra de gennemsnitlige nettodriftsudgifter til et alderssvarende tilbud i kommunalt regi. I driftstilskuddet indgår således, at personalet i kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje har ret til 5 ugers ferie samt optjener 6. ferieuge. Hvis I som private pasningsordninger påtænker at afholde mere ferie end de 5-6 uger om året, kan det give anledning til en overvejelse fra kommunal side om at reducere jeres driftstilskud tilsvarende.

 

 

 

Krav om pæ-dagogisk indhold i henhold til Dagtilbuds-loven 

  

Private pasningsordninger, der er godkendt før nedenstående tilføjelse til dagtilbudsloven blev vedtaget, skal også leve op til de nye krav. Også selvom det ikke var krav ved godkendelsestidspunktet. Det skal kommunerne stille krav om i henhold til deres tilsynspligt.

 

§ 81a Stk. 1 Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer efter 1. pkt. skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, jf. §8 i Dagtilbudsloven, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

 

§81a Stk. 2 Den private pasningsordning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.