FAQ for PPO'er

Nedenfor finder du et udpluk af svar, oplysning og gode råd fra vores konsulentrådgivning.

  

Er der spørgsmål du som privat pasningsordning og medlem af DLO mangler svar på, kan du kontakte os på tlf. 70275520 hverdage mellem 09.00-14.00 eller på mail

 

 

Optjening af ferie og afspadsering 

  

Da de fleste private pasningsordninger er selvstændige erhvervsdrivende og ikke ansatte lønmodtagere, eksisterer begrebet afspadsering ikke. Det gør det kun for de få, der er ansat af forældre, altså hvor forældrene er arbejdsgivere, eller for de også ganske få, der er ansat af en ejer af storordning – dvs. i begge tilfælde som almindelige lønarbejdere uden dagplejefradrag.

 

Når de kommunale dagplejere optjener afspadsering, er det typisk fordi det er obligatorisk for de kommunale dagplejere at deltage i et årligt antal aftenmøder. Møderne foregår uden for deres normale åbningstid, og indgår derfor i deres lokale arbejdstidsaftale.

 

Driftstilskuddet til private pasningsordninger er beregnet ud fra de gennemsnitlige nettodriftsudgifter til et alderssvarende tilbud i kommunalt regi. I driftstilskuddet indgår således, at personalet i kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje har ret til 5 ugers ferie samt optjener 6. ferieuge. Hvis I som private pasningsordninger påtænker at afholde mere ferie end de 5-6 uger om året, kan det give anledning til en overvejelse fra kommunal side om at reducere jeres driftstilskud tilsvarende.

 

 

 

Krav om pæ-dagogisk indhold

i henhold til Dagtilbuds-loven 

  

Private pasningsordninger, der er godkendt før nedenstående tilføjelse til dagtilbudsloven blev vedtaget, skal også leve op til de nye krav. Også selvom det ikke var krav ved godkendelsestidspunktet. Det skal kommunerne stille krav om i henhold til deres tilsynspligt.

 

§ 81a Stk. 1 Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer efter 1. pkt. skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, jf. §8 i Dagtilbudsloven, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

 

§81a Stk. 2 Den private pasningsordning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

 

 

 

Standardkon-trakter

  

Flere spørger i rådgivningen, fordi kommunerne udsender standardkontrakter til brug mellem jer og forældrene. Og må kommunerne så kræve, at I bruger disse standardkontrakter? Det er et rigtig godt spørgsmål.

 

På den ene side er det jeres ansvar at sørge for, at kontrakterne er fyldestgørende. På den anden side skal kommunerne godkende aftalerne jf. nedenstående tekst fra Vejledning om dagtilbud. Derfor, samt i forhold til digital håndtering af kontrakterne, kan kommunerne have en interesse i en standard.

DLOs anbefaling er, at I sikrer jer, at I kan lave tilføjelser til de kommunale standardkontrakter, hvilket vi heldigvis også har set flere eksempler på.

 

Og så skal I være opmærksom på, at flere kommuner er begyndt at skrive et bestemt opsigelsesvarsel ind i standardkontrakterne. Husk, at I typisk har brug for et længere opsigelsesvarsel end i det kommunale system for at kunne nå at tilbyde en ledig plads til et barn, der evt. skal nå at sige en plads op i et andet pasningstilbud.

 

Godkendelse af aftale – betingelse for tilskud

746. Uanset hvordan den private pasning tilrettelægges, skal kommunalbestyrelsen, som betingelse for at forældrene kan få tilskud til den private pasning, godkende den aftale om pasning, der indgås mellem forældrene og den private passer.

- Vejledning om dagtilbud m.v.

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/9109